REGISTRACE:

Do aplikace Zásobník projektových námětů se lze přihlásit až po úspěšném zaregistrování a ověření osoby žadatele ze strany krajského úřadu.

Registrace probíhá ve dvou krocích:

1.       Na úvodní obrazovce je potřeba kliknout na pole REGISTRACE, které vás přesměruje na registrační formulář. Ten se skládá ze dvou částí. V první vyplníte IČ organizace, za které chcete náměty zadávat a kliknete na tlačítko Validuj v ARES . V tomto okamžiku dojde k odeslání zadaného IČ do Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES), ve kterém se zkontroluje, že zadané IČ je platné (tato operace může trvat až 30 sekund). Pokud tomu tak není, pole IČ se vyprázdní a vy musíte IČ zadat znovu.

2.       Po úspěšném ověření IČ v ARES, pokračuje registrace druhým krokem. V něm je potřeba nejprve ověřit, zda název organizace, jejíž IČ jste zadali, odpovídá vaší organizaci. Není-li tomu tak, vraťte se zpět na první stránku registrace a zadání zopakujte, pravděpodobně jste zadali chybné IČ:

 

Odpovídá-li název vaší organizaci, můžete přistoupit k vyplnění dalších polí. Ta žlutě označená jsou povinná a musíte je vyplnit. Po vyplnění klikněte na tlačítko Odeslat registrační údaje .

Vámi zadané údaje jsou uloženy v aplikaci a zkontrolovány pracovníky krajského úřadu. Ti vás budou kontaktovat a poté vám aktivují přístup do aplikace.

 

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ APLIKACE

Rozhraní webové aplikace je rozděleno na dvě oblasti:

1.       Okno Navigace, které obsahuje základní nabídku jednotlivých obrazovek:

a.       Úvod

b.      Přehled všech námětů

c.       Vlastní náměty

 

2.       Přehledové obrazovky a formuláře:

a.       Úvod (Informační vývěska) – zde jsou publikovány informace z krajského úřadu určené registrovaným uživatelům aplikace. Při publikaci nové zprávy, vám budou odesílány mailové zprávy.

 

b.      Přehled všech námětů – seznam všech námětů založených všemi registrovanými uživateli.

 

Po klikutí na vybraný záznam se vám zobrazí popisné informace vyplněné zadavatelem vybraného námětu:

 

c.       Vlastní náměty – seznam námětů založených všemi uživateli zaregistrovanými pod IČ vaší organizace. Náměty můžete kdykoliv po přihlášení upravovat a doplňovat. Založený námět ovšem již nelze smazat. Z přehledu námětů jej může odstranit pouze pověřený pracovník krajského úřadu na základě podnětu od zadavatelů.

Na této obrazovce také zakládáte nové náměty kliknutím na tlačítko Nový záznam.

Obrazovka sloužící k založení nového námětu je rozdělena na šest záložek, mezi kterými se můžete přepínat:

               Popisné údaje – základní textová pole definující námět

               Finance, termíny – informace o zdrojích financování a plánovaných termínech realizace

               Předkladatel, místo realizace – údaje o organizaci předkladatele, adresní údaje o místě realizace plánovaného projektu

               Kontakty – kontaktní údaje o zadavateli (jsou doplněna automaticky), odpovědném zástupci organizace a kontaktní osobě předkladatele

               Partneři – vyplníte partnera, který se s vámi na projektu bude podílet

               Dokumentace – můžete zatržením zvolit, které dokumenty již máte k projektu připraveny, případně dopsat další

3.       Aktivní používání:

a.       Vyhledávání v seznamech:

Chcete-li rychle nalézt požadovaný záznam/záznamy můžete využít funkčností filtrů. V záhlaví seznamů námětů stačí do příslušných polí vepsat buďto konkrétní hodnotu, případně její část a zvolit potřebný filtr. Pro příklad chceme v seznamu všech námětů vyhledat konkrétní námět s číslem PN20120021. Toto číslo tedy zadáme následovně:

a klikneme na ikonu filtru . Následně se zobrazí filtry, které aplikace nabízí:

Pro tento případ vybereme volbu „Je shodný“. Stejně by ovšem zafungovala i volba Obsahuje či Začíná.

Filtry lze různě kombinovat – chceme-li např. vyhledat všechny neinvestiční projekty, které mají v názvu slovo „Cyklostezka“, potom hlavičku vyplníme následovně: Do pole Název napíšeme slovo cyklostezka a v poli Investiční necháme pole nezatrženo. Následně klikneme na ikonu filtru u pole Investiční a vybereme hodnotu „Je shodný“.

b.      Zrušení filtru (obnova seznamu tak, aby obsahoval všechny záznamy)

Zrušení filtru provedete tak, že kliknete na ikonu filtru  u položky, nad kterou jste filtr aktivovali a zvolíte volbu „Nefiltrovat“.

4.       Založení nového námětu

Pro založení nového námětu musíte vstoupit na obrazovku Vlastní náměty a kliknout na tlačítko Nový záznam, čímž dojde k přepnutí formuláře do zadávacího režimu. V hlavičce formuláře vyplňte pole Název (je označeno symbolem vykřičníku , který značí, že pole je povinné a nebude-li vyplněno nelze záznam uložit). Formulář je automaticky otevřen na záložce Popisné údaje, na kterém zvolte sektor, za který se bude námět zadávat (volby: Veřejný, Neziskový, Podnikatelský). Následně zatrhněte, zda budoucí projekt bude investiční či nikoliv (v tom případě nechte pole nezatržené). Podle indikace, zda jde o investiční či neinvestiční projekt se nabízí různé možnosti ve volbě Typ námětu. Zde klikněte na ikonu výběru . Otevře se vám nové okno, ve kterém zvolíte potřebnou hodnotu. Neodpovídá-li žádná z nabízených možností vaším potřebám, zvolte možnost „jiný“ a dopište do pole Upřesnění typu, o jaký typ námětu se jedná. Zbylá pole na záložce Popisné údaje mají textový charakter a můžete do nich doplnit odpovídající údaje. Indikace Převeden na projekt má pouze informační hodnotu u vytvořených námětů. Byl-li námět převeden na projekt, je u indikace zobrazeno pole s popisem projektu. Tuto informaci vyplňují pracovníci krajského úřadu.

Po vyplnění údajů záložky Popisné údaje, se přepněte na další záložku Finance, termíny kliknutím na tlačítko . Zde vyplňte informace o předpokládaných nákladech, termínech realizace a zdrojích financování. Potřebné zdroje opět vybíráte z přednastavených hodnot po kliknutí na ikonu výběru . Není-li z nabízených možností žádný vhodný, zvolte možnost Jiný zdroj a vyplňte pole Popis zdroje. U výběru zdrojů financování PROJEKT EU, je víceúrovňový systém. V prvním kroku vyberete operační program. Pokud ten obsahuje prioritní osu, nabídne se vám další výběr Prioritní osa. Analogicky se rozšiřuje nabídka o Oblast a Podoblast. Výsledný výběr zdroje financování pak může vypadat následovně:

Po vyplnění údajů o financování se přepněte na záložku Předkladatel, místo realizace . Zde se automaticky doplní informace o vaší organizaci a vy doplníte místo realizace budoucího projektu. Je-li místo realizace stejné s adresou vaší organizace, potom stačí zatrhnout volbu „Adresa místa realizace je totožná s adresou sídla předkladatele“. Je-li adresa odlišná, vyberte pomocí ikony výběru  obec, příp. okres a následně obec a dopište zbylé známé údaje o místě realizace.

Máte-li zkušenosti s projekty financovanými z EU či jinými, potom zatrhněte volby „Předkladatel již má zkušenosti s projekty EU“ a „Předkladatel již má zkušenosti s jinými projekty“.

Ve vyplňování námětu pokračujte na záložce Kontakty . Zde jsou automaticky doplněny informace o přihlášené osobě – část Zpracovatel/Zadavatel. Zde doplňte informace o odpovědné osobě a osobě předkladatele. Jsou-li osoby totožné, můžete využít možností zatržení voleb „Odpovědný zástupce je stejná osoba jako Zpracovatel“, „Kontaktní osoba je stejná osoba jako Zpracovatel“ nebo „Kontaktní osoba je stejná osoba jako Odpovědný zástupce“. Jsou-li osoby rozdílné, můžete využít ikony výběru  a vybrat z nabízených osob, které jsou již v evidenci za vaši organizaci. Není-li požadovaný kontakt v evidenci, založíte jej v dolní části formuláře, kde doplníte potřebné údaje a kliknete na tlačítko „Uložit údaje osoby“ . Následně se vám takto založená osoba již bude nabízet v seznamu kontaktů po kliknutí na ikonu výběru.

 

Jestliže se na plánovaném projektu podílí vaši partneři, vyplníte je na záložce Partneři . Je-li partner z ČR můžete jej vybrat ze seznamu organizací evidovaných v Zásobníku projektových námětů. Seznam zobrazíte kliknutím na ikonu výběru  buďto u položky IČ nebo Název. Je-li váš partner ze zahraničí, potom zatrhněte volbu „Zahraniční“ a vyplňte pole „Název zahraničního partnera“.

 

Poslední záložka Dokumentace  slouží k evidenci dokumentů, které máte k projektu vypracované.

Takto zadaný uložte do systému kliknutím na tlačítko Uložit .

 

5.       Aktualizace námětu

Svůj projektový námět můžete kdykoliv po přihlášení aktualizovat. Změnit lze všechna pole, která jste při založení námětu vyplňovali. V seznamové části formuláře Vlastní náměty, kliknete na požadovaný námět a následně jej můžete upravit. Změny uložíte kliknutím na tlačítko Uložit .

6.       Kopírování námětu

Nový námět můžete také založit kopírováním jiného svého námětu. Námět, který chcete využít jako zdrojový, označte kliknutím a následně klikněte na tlačítko Kopírovat záznam . Založí se nový záznam, jehož obsah můžete podle potřeb upravit a následně jej uložíte.

 

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ SE ZOBRAZENÍM

Využíváte-li k přístupu k Zásobníku projektových námětů internetový prohlížeč Internet Explorer 8, můžete mít potíže se špatným zobrazením jednotlivých stránek. Svoji verzi Internet Exploreru zjistíte kliknutím na pole Nápověda v Řádku nabídek:

Zde zvolte možnost O aplikace Internet Explorer a otevře se vám nové okno:

.

Korektního zobrazení jednotlivých stránek docílíte změnou kompatibility zobrazení. V prostředí Internet Exploreru stiskněte klávesu F12 a zobrazí se vám okno Nástroje pro vývojáře. V jeho záhlaví klikněte na položku Režim prohlížeče a zvolte možnost Internet Explorer 8:

Následně klikněte na položku Režim dokumentu a zvolte možnost Standardy aplikace Internet Explorer 8 (Výchozí nastavení stránky):

 

Po těchto změnách dojde k opětovnému načtení stránek a jejich korektnímu zobrazování. Toto nastavení nemá vliv na ostatní internetové stránky.